Savunma sanayi alanında hizmet vermek üzere kurulan ASFAT AŞ, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sipariş alacak. Şirket ayrıca yeni tesisler inşa edebilecek.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu. Savunma sanayi alanında hizmet vermek üzere kurulan ASFAT A.Ş. askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sipariş alacak. Şirket ayrıca yeni tesisler inşa edebilecek.

Şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunacak.

ASFAT A.Ş. ayrıca, siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak ve tesisler inşa edebilecek.

Sermayesi Hazine’ye Ait Olacak

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.
Şirketin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığı’na ait olacak. Ancak Hazine Müsteşarlığı’nın ASFAT A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. ASFAT A.Ş. yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

Başlangıç Sermayesi 50 Milyon Lira

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

ASFAT A.Ş.’de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.

Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme, makine ve benzeri atıl varlıkların ASFAT A.Ş.’ye kiralanması veya işletiminin verilmesi ve döner sermayelerle ilişkileri ile ilgili protokoller, ASFAT A.Ş. ile ilgisine göre ilgili döner sermaye işletmeleri arasında imzalanacak ve bunların bedelleri protokol esaslarına göre şirket tarafından ilgili döner sermaye işletmesinin hesabına ödenecek.

Bakanlık Envanterinden Bedelsiz Yararlanacak

ASFAT A.Ş. yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla askeri fabrika ve tersaneler için bakım, idame, yeni alet, ekipman ve taşıt alımı, teknoloji transferi ve altyapı dahil diğer modernizasyon faaliyetlerini yürütebilecek.

Şirket aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Yine envanterde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

İhale Kanunu Hükümleri Uygulanmayacak

Askeri fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT A.Ş. ile imzalayacakları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden kaynaklanan mal ve hizmet alınılan hakkında Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.